ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM

Στον πυρήνα των εκπαιδευτικών δράσεων που σχεδιάζει, διοργανώνει και υλοποιεί η SciCo, βρίσκεται η εκπαίδευση STEM. H STEM εκπαίδευση στηρίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν σημαντικές έννοιες στον τομέα των φυσικών επιστημών, αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες απαραίτητες για κάθε νέο πολίτη του 21ου αιώνα.

Μέσα από την προώθηση της διερευνητικής μάθησης, τη γνωριμία και εξοικείωση με εκθετικές τεχνολογίες, τη σύνδεση των μαθημάτων STEM με την καθημερινή ζωή και την τοπική κοινωνία, οι μαθητές οξύνουν την περιέργειά τους και παροτρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση προβλημάτων. Παράλληλα, η διαδραστική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ενθαρρύνει τους μαθητές να θέττουν στόχους, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται για την επίτευξη τους, να είναι δημιουργικοί και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία προς όφελός τους.

Μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια χαρακτηριστικές δράσεις της SciCo, που προωθούν τη STEM Εκπαίδευση: