ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η επιρροή που ασκούν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της εκπαίδευσης ολοένα και αυξάνεται. Κατά συνέπεια, εκπαιδευτικά ιδρύματα αναζητούν νέους τρόπους να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά μέσα, συμπληρώνοντας ή ακόμα και αντικαθιστώντας πλήρως τον παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Η SciCo αποτελείται από ένα εξαιρετικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, που δημιουργεί υποδομές και υπηρεσίες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση της τεχνολογίας. Μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δημιουργία ψηφιακού υλικού, η SciCo συμβάλλει ενεργά στην ανανέωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προωθώντας τη γνώση και αναπτύσσοντας ποικίλες δεξιότητες των συμμετεχόντων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε μία σειρά από projects που προωθούν την ψηφιακή μάθηση: