Επιστήμη των Πολιτών

Τα προγράμματα της Επιστήμης του Πολίτη (Citizen Science) αφορούν την οργανωμένη έρευνα κατά την οποία οι πολίτες, χωρίς να είναι κατ' ανάγκη επιστήμονες ή ειδικοί, συλλέγουν και / ή αναλύουν δεδομένα σε εθελοντική βάση. Στην εποχή μας, η συλλογή, οργάνωση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται ακόμη πιο εύκολη αξιοποιώντας την πρόοδο στον τομέα των τεχνολογιών επικοινωνίας και την ευρεία εξάπλωση της χρήσης των έξυπνων τηλεφώνων και των tablets.

Η SciCo έχει συντονίσει προγράμματα Επιστήμης των Πολιτών, με μεγάλο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, όπως είναι το Fireathon, μία πρωτοβουλία με στόχο την πρόληψη ή και τον περιορισμό των πυρκαγιών, το Iris Green Witness, ένα εργαλείο με στόχο την ανάδειξη πράσινων σημείων ενδιαφέροντος, ή το Paratiro.gr, μία προσπάθεια καταγραφής και παρακολούθησης των αιτιών θνησιμότητας της άγριας ζωής από ανθρωπογενή αίτια.

Οι πολίτες και η συνεισφορά τους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα του προγράμματος και σε δημοσιεύσεις, και οι πολίτες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν σε πολλαπλά στάδια της επιστημονικής διαδικασίας και λαμβάνουν ανατροφοδότηση από το πρόγραμμα, σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους και ποια είναι τα αποτελέσματα σε επίπεδο ερευνητικό, πολιτικό και κοινωνικό. Η Επιστήμη του Πολίτη θεωρείται μια ερευνητική προσέγγιση όπως κάθε άλλη, με περιορισμούς και προκαταλήψεις, ωστόσο, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ερευνητικές προσεγγίσεις, παρέχει την ευκαιρία για μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού και εκδημοκρατισμό της επιστήμης.